ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 محورهای زیر رویکرد رسوب شناسی، سنگ های رسوبی و زمین شناسی کواترنری

 

·         ریز رخساره، محیط رسوبی و مدل های رسوبی سنگ های کربناته

·         میکروبایالایت ها و کربنات های قاره ای

·         ژئوشیمی عنصری و ایزوتوپی کربنات ها در مناطق گرمسیری و غیر گرمسیری

·         پتروفاسیسی، محیط رسوبی و مدل های رسوبی سنگ های رسوبی تخریبی

·         خاستگاه، هوازدگی و فرایندهای کنترل کننده ترکیب سنگ های تخریبی

·         ژئوشیمی سنگ های رسوبی تخریبی

·         سیستم رسوبات دریاچه ای

·         جریان های خرده دار: فرایندها و محصولات

·         فرایندهای دیاژنزی در سنگ های کربناته و تخریبی

·         چرخه های رسوبی و چینه نگاری سکانسی

·         تغییرات و بازسازی آب و هوای دیرینه

·         تکامل حوضه رسوبی: فعل و انفعال تکتونیک و رسوبگذاری

·         زمین شناسی مواد معدنی در قلمرو رسوبی

 

تاریخ درج : يکشنبه 26 آذر 1396
تعداد بازديد از اين صفحه : 911
آخرين تاريخ بازديد :27 مرداد 1397  19:35
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :